Revista

REGULAMENT CAMPANIE ABONARE „Abonează-te la revista OK!”

REGULAMENT CAMPANIE ABONARE „Abonează-te la revista OK!”

Art.1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI „Abonează-te la revista OK!” 1.1. ADEVARUL HOLDING S.R.L. – societate în reorganizare, in judicial reorganization, en redressesment, cu sediul in Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza nr. 21, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/14119/2006, CUI RO 18990288, cod IBAN RO24PIRB4216709616001000 deschis la Piraeus Bank – Sucursala Lacul Tei, înregistrată ca operator în evidenţele autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, sub numărul 6363, reprezentată legal prin dna. Carmina Dumitrescu, în calitate de Administrator Special, Organizează în revista ”OK!” campania „Abonează-te la revista OK!”. 1.2.

Campania se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii. 1.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt prin intermediul revistei ”OK!” şi prin act adiţional la prezentul regulament.

Art.2. DURATA CAMPANIEI 2.1. Campania „Abonează-te la revista OK!” se desfăşoară în perioada 20 decembrie 2018 - 04 februarie 2019. Castigatorii vor fi publicati in editia din 14 februarie 2019 a revsitei OK!.

Art.3. PREMIILE OFERITE 3.1. Premiile puse în joc în cadrul acestei campanii sunt in numar de 6 si constau in : - 1 colier din aur alb cu pandativ diamante Orsini - 5 genti piele Diamanti 3.2. Valoarea totală a premiilor este de 10.000 lei +TVA.

Art.4. MECANISMUL CAMPANIEI 4.1. Pentru a participa la campania de abonare, participanţii trebuie să se aboneze la revista ”OK!” în perioada 20 decembrie 2018 -04 februarie 2019 pentru o perioadă de minimum 3 luni. 4.2. Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti din numarul total al abonatilor in cadrul campaniei până la data de 04 februarie 2019. 4.3. După verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare lista completa a câştigătorilor va fi publicata în revista “OK!” din 14 februarie 2019. 4.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate data publicării câştigătorilor, cu notificare prealabilă, pastrând numărul şi valoarea maximă a premiilor anunţate iniţial.

Art.5. ACORDAREA PREMIILOR 5.1. Câştigătorii premiilor 1 colier din aur alb cu pandativ diamante Orsini sau 5 genti piele Diamanti vor primi premiile prin Curier în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării câştigătorilor în revistă la adresa la care se livrează abonamentul. 5.2. Premiile nu se acordă în cazul în care: dacă se constată diferenţe între datele comunicate organizatorului în momentul revendicării premiului şi actul de identitate prezentat de câştigător, cu ocazia validării (în scopul ridicării premiului); dacă se dovedeşte că participantul şi-a însuşit altă identitate, în scopul de a frauda campania; dacă participantul declară în fals sau pune la dispoziţia organizatorilor declaraţii în fals, în scopul de a frauda campania. 5.3. SC Adevărul Holding SRL nu-şi asumă răspunderea pentru orice reclamaţie privind calitatea premiilor, reclamaţiile fiind îndreptate către furnizori.

Art.6. REGULAMENTUL CAMPANIEI „Abonează-te la revista OK!” 6.1. Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului se află în formă redusă pe site-ul www.okmagazine.ro. De asemenea va putea fi consultat gratuit la sediul organizatorului specificat la art.1.

Art.7. VALOAREA PREMIILOR / TAXE ŞI IMPOZITE 7.1. Valoarea premiilor este brută. 7.2. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 227 din 2015 actualizată. Impozitul pentru premiile ce depăşesc valoarea de 600 de lei net va fi suportat de către Organizator. Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în produse, sub valoarea sumei 600 lei net, pentru fiecare premiu. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor. 7.3. Dacă organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile concursului nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament şi nici nu poate face obiectul unei înstrăinări. Câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

ART.8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 8.1. SC ADEVARUL HOLDING SRL colectează şi prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor la campania „Abonează-te la revista OK!” în scopul selecţionării câştigătorilor, alocării premiilor şi centralizării de rapoarte statistice cu privire la consumatori, precum şi al comunicării cu dumneavoastră şi alte persoane în legătură cu această campanie. Temeiul prelucrării este consimţământul persoanei vizate, exprimat prin înscrierea la campanie.

Prin participarea la campania „Abonează-te la revista OK!” participanţii pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia. 8.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate, cu excepţia persoanelor implicate în organizarea campaniei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului. 8.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, CNP, adresa din actul de identitate, seria şi numărul actului de identitate. Nu este permisă participarea persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. 8.4.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa public numele participanţilor câştigători şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 8.5. Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate şi păstrate, luăm în considerare durata campaniei, precum şi termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie. Dacă doriţi mai multe informaţii despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la adresa [email protected] În cazul în care vă retrageţi sau limitaţi consimţământul înainte de finalizarea campaniei, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligaţii legale de a prelucra aceste date cu caracter personal şi/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane). Retragerea consimţământului înainte de finalizarea campaniei implică retragerea participării dumneavoastră la această campanie.

8.6. Participanţii au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricţionarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziţie; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimţământului; dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, către [email protected] În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.6.1 Dreptul de acces la date 8.6.1.1. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora; existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

8.6.1.2. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer. 8.6.1.3. Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent. 8.6.2. Dreptul la rectificarea datelor 8.6.2.1. Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare. 8.6.3. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

8.6.3.1. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale în mod direct unui copil, în măsura în care consimţământul pentru prelucrare este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părinteşti asupra copilului. 8.6.3.2.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal. 8.6.4. Dreptul la restricţionarea prelucrării 8.6.4.1. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

8.6.4.2. În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru. 8.6.5. Dreptul la portabilitatea datelor 8.6.5.1. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe un contract; şi prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

8.6.5.2. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 8.6.6. Dreptul de opoziţie 8.6.6.1 În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. 8.6.6.2. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. 8.6.6.3. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

8.6.6.4. În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificaţii tehnice. 8.6.6.5. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public. 8.6.7. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri 8.6.7.1. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. 8.6.7.2. Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situaţii: este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date; este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.

8.6.8. Dreptul la retragerea consimţământului, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. 8.6.9. Dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. 8.6.9.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care îşi are reşedinţa obişnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament. 8.6.10. Dreptul la o cale de atac judiciară 8.6.10.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorităţi de supraveghere care o vizează.

8.6.10.2. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluţionarea plângerii depuse. 8.6.10.3. Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul regulament. 8.7. De asemenea câştigătorii au opţiunea de a-şi exprima printr-un acord scris consimţământul expres şi neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/să nu fie făcută publică şi să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea campaniei. 8.8. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispoziţiile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 8.9. Prin participarea la această campanie, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament.

Art. 9. DREPTUL LA PARTICIPARE– Participanţi minori şi persoane lipsite de capacitate juridică 9.1. În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va fi indreptăţit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinţilor sau al tutorelui sau legal, iar în cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmarea unei alte situaţii decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi indreptăţit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal. 9.2. Părintele sau tutorele va semna o declaraţie prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere, decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea minorului la prezenta campanie.

9.3. Angajaţii trustului de presă Adevărul Holding, cei ai SC Premium News SRL, SC Media Promovalores SRL, SC Adevărul SA, SC Tipomedia Prod SRL, SC Free Media Ukraine Gmbh, SC East Europe Media Distribution SRL, SC Satiricon SRL, SC Integral Tipografie SRL, SC West Tipo International SRL, SC Mediatim SRL, SC Garamond Tipografie SRL, SC Standard Press Distribution SRL, SC Radio City FM SRL, SC Depo Shop SRL, SC Adevărul Multimedia SRL, Fundaţia Adevărul, Adevărul Investments LLC, ADEX Italia, SC News&More SRL, SC Cărţile Adevărul SRL, SC Print Tipomedia SRL, SC Images&More SRL, SC The Platform Events & Communications SRL, Hama Distribution Romania SRL, angajaţii Servicii Reorganizare şi Lichidare IPURL, soţul/soţia, rudele şi afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora, partenerii implicati in desfasurarea concursului, precum şi distribuitorii de presă autorizaţi şi cei subcontractaţi de aceştia, nu pot participa la acest concurs. 9.4. Nu vor fi considerate ca participări valide: a. completarea datelor personale cu date parţiale ori cu date false sau eronate; b. în care completarea datelor personale (de identitate şi de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin şi/sau a altor cifre decât cifre arabe şi/sau romane; c. care conţin mesaje cu caracter obscen sau injurios; d. care conţin modificări ale datelor completate.

Art. 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI 10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri: a. în cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră - cutremur, inundaţie, calamităţi naturale, mişcări sociale - sau situaţii asimilate forţei majore – interdicţii legale etc. - notificată în termen de 48 de ore de la data apariţiei şi atestată cu documente corespunzătoare în termen de 15 zile, partea aflată în culpă este exonerată de răspundere; b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul site-ului www.okmagazine.ro cu 2 zile înainte de încetare; c. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect; d. în caz de faliment al organizatorului, de la momentul pronunţării unei astfel de decizii. Art.11. LITIGII 11.1. Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea competiţiilor vor fi făcute pe adresa organizatorului: Str. Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, Bucureşti până la data de 30 martie 2019 sau la numărul de telefon 0372.130.241. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare. 11.2. Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la competiţii se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

Art.12. ALTE PREVEDERI 12.1. Prin participarea la competiţii, participanţii acceptă prevederile prezentului Regulament de Participare. Pentru a cere alte detalii despre concurs pot suna la numărul de telefon de concurs 0372.130.241, tarif normal, de luni până vineri, între orele 10:00 - 17:00, tarif normal. 12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adiţional scris şi va fi anunţată pe site-ul www.okmagazine.ro. S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L. – în reorganizare Prin Administrator Special Carmina Dumitrescu Avizat Administrator Judiciar Servicii Reorganizare şi Lichidare IPURL Reprezentant permanent

Comentarii

Modifică Setările