Regulament de participare „Pregăteşte-te de vară cu Nivea şi OK!”

6 aprilie, 2012

1.1.S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 21, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerţului Bucureşti

Art.1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI „Pregăteşte-te de vară cu Nivea şi OK!”

1.1.S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 21, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14119/2006, CUI RO 18990288, având contul nr. cont bancar RO43 ABNA 4100 2641 0028 5338, deschis la RBS Bank WTC, Bucureşti Romania, înregistrată ca operator în evidenţele autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal, sub numărul 6363,

Organizează în revista „OK!” concursul „Pregăteşte-te de vară cu Nivea şi OK!”

1.2. Concursul „Pregăteşte-te de vară cu Nivea şi OK!” se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”).

Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participanţii la concurs.

1.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

Art.2. DURATA CONCURSULUI

Concursul

se desfăşoară în perioada

Art 3. PREMIILE OFERITE

3.1. În cadrul concursului

va fi oferita o excursie in Malta si o trusa completa de vara Nivea.

3.2 Valoarea premiilor este de 5.500 lei (TVA inclus).

Art. 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Concursul se va desfăşura în revista „OK!” în perioada 6 aprilie – 6 iulie 2012.

4.2. Pentru a participa la concurs cititoarele trebuie să trimită o poză recentă pe adresa de email ok@adevarulholding.ro, poză în care să se vadă întreaga siluetă. Participantele trebuie să scrie in acelasi email ce cred ele că trebuie să facă pentru a arăta cît mai bine în costumul de baie. Povestea fiecărei concurente va fi jurizată de Echipa Nivea si redacţia OK! Romania urmînd să fie alese 4 finaliste ce vor intra in competiţia pentru o excursie in Malta şi o trusă completă de vară de la Nivea.

4.3. Data limită de inscriere in concurs este 19 aprilie 2012.

4.4. Numele câştigătoarei finale precum şi premiile acordate vor fi făcute publice în editia din 6 iulie a revistei OK!.

4.5. Participanţii trebuie sa aibă drept de autor sau drept de folosinţă asupra fotografiilor şi poveştilor trimise în concurs. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în care aceste fotografiişi/sau poveşti nu aparţin celor care le-au trimis.

4.6. Competitorii cedează dreptul de folosinţă, nu şi pe cel de proprietate, asupra fotografiilor şi poveştilor trimise în concurs.

4.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica, în caz de necesitate data tragerii la sorţi, cu notificare prealabilă, păstrând numărul şi valoarea maximă a premiilor anunţate iniţial.

4.8. Data limită de revendicare a premiilor este în termen de 30 de zile de la publicarea câştigătorilor în revistă.

Art 5. ACORDAREA PREMIILOR

5.1. Pentru a intra în posesia premiilor câştigătorii trebuie să vină la sediul organizatorului cu actul de identiate CI/BI şi să semneze proces verbal pentru predarea-primirea premiilor, iar pentru cei care sunt din alte localităţi să trimita copia de buletin pe adresa de e-mail

.

5.2. Premiul cel mare: excursia in Malta este oferit de agentia de turism Malta Travel in urmatoarele conditii: excursia este pentru doua persoane, se acorda transport cu avionul si cazare 6 nopti cu mic dejun inclus la un hotel de minim 3 stele, data plecarii se stabileste de comun acord in lunile iulie sau august anul curent.

5.3. SC Adevărul Holding SRL nu-şi asumă răspunderea pentru orice reclamaţie privind calitatea premiului, reclamaţiile fiind îndreptate către furnizorul premiilor.

5.4. Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

5.5. Câştigatorii vor semna pe lângă procesul verbal de primire a premiului şi un acord cu organizatorul în care îşi pot exprima sau nu consimţământul pentru ca fotografiile sau imaginea lor, să fie/să nu fie folosite de către SC Adevărul Holding SRL, în scopuri publicistice şi/sau publicitare, de marketing, în diverse materiale tipărite (publicaţii, etc ), audio, video (site-urile societăţilor, etc).

5.6. În cazul în care, până la data de 30 iulie 2012, câştigătorul publicat în revistă nu semnează procesul verbal cu organizatorul, acesta va pierde premiul, premiul astfel neacordat nefăcând obiectul unei noi trageri la sorţi.

Art.6. REGULAMENTUL CONCURSULUI „Pregăteşte-te de vară cu Nivea şi OK!”

6.1. Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului se află în formă redusă în publicaţia menţionata la art. 1 si de asemenea va putea fi consultat gratuit la sediul organizatorului specificat la art.1.

Art. 7. VALOAREA PREMIILOR / TAXE SI IMPOZITE

7.1. Valoarea premiilor este brută.

7.2. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizată. Impozitul pentru premiile în produse ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Organizator. Impozitul pentru premiile în bani ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Câştigător, acesta fiind reţinut câştigătorului din suma câştigată. Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei 600 lei, pentru fiecare premiu.

Orice alte obligaţii de natură fiscala sau de alta natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusiva a câştigătorilor.

7.3.Organizatorii se obliga să nu acorde contravaloarea în alte obiecte sau în bani a premiilor oferite la acest concurs, acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

ART. 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

8.1. Prin participarea concursul

participanţii pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.

8.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate, cu exceptia persoanelor implicate în organizarea loteriei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

8.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, număr de telefon, email.

8.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa public numele participanţilor câştigători şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8.5. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

8.6. De asemenea, organizatorul informeaza participanţii că beneficiază de drepturile prevazute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către ADEVĂRUL HOLDING SRL.

8.7. În contextul celor mai sus menţionate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

  • Dreptul de acces la date
  • Orice persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, la

cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

de date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Sus printr-o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

cerere şi în mod gratuit:

operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop.

vizata va inainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi si de posta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.7.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere si de a obţine:

a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum competent profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

b. reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ,

c. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevazute la lit. a).

8.7.4.2. Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

a. decizia este luată în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfacută sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apararea propriului interes legitim;

b. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încalcate.

de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

reclamantul. Cererea de chemare in judecată este scutită de taxa de timbru.

situatia în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere in justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.

consimtământul expres şi neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/sa nu fie facută publică şi să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tiparite, audio, video pentru promovarea concursului.

Dispoziţiile Legii 677/2001 înregistrată sub 6363 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Regulament de Concurs.

Art. 9. DREPTUL LA PARTICIPARE– Participanţi minori şi persoane lipsite de capacitate juridică

9.1. În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va fi îndreptăţit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinţilor sau al tutorelui sau legal, iar în cazul în care câstigatorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmarea unei alte situaţii decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi îndreptăţit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal.

9.2. Părintele sau tutorele va semna o declaraţie prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere,decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea minorului la prezenta campanie.

9.3. Angajaţii trustului de presă Adevărul Holding, cei ai SC Media Promovalores SRL, ai East Europe Media Distribution, Adevărul Digital Media, Foto Adevărul, Adevărul Multimedia, Satiricon, Tipomedia, Adevărul Shop, Mediatim, Radio City FM, Westipo International, Standard Press Distribution, şi cei ai Adevărul SA, soţul/soţia, rudele şi afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora, precum şi distribuitorii de presă autorizaţi nu pot participa la acest concurs.

9.4. Nu vor fi considerate ca participări valide:

a. completarea datelor personale cu date parţiale ori cu date false sau eronate;

b. în care completarea datelor personale (de identitate şi de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin şi/sau a altor cifre decat cifre arabe şi/sau române;

c.care conţin mesaje cu caracter obscen sau injurios; d. care conţin modificări ale datelor completate

e. poveşti/poze deja declarate câştigătoare în alte ediţii ale aceluiaşi concurs sau un alt concurs similar realizat de către organizator;

f. poze/poveşti care nu aparţin persoanei care le-a transmis.

Art. 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

legislaţiei în vigoare,

intermediul revistei “OK!”

Art.11. LITIGII

11.1. Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 21, sector 2, Bucureşti până la data de 30 aprilie 2012 sau la numărul de telefon 0372.130.241. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

11.2. Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

Art. 12. ALTE PREVEDERI

12.1. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru a cere alte detalii despre concurs sunaţi la numărul de telefon 0372.130.241, tarif normal.

12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adiţional scris şi va fi anunţată în revista „OK!”Recente pe Ok! Magazine

ilie dumitrescu foto OK JPG
 Ashley Graham  (1) jpg
Nunta Smiley (1) jpg
Doina Teodoru stand up despre Dana Budeanu la iUmor   Antena 1 (4) jpg
roxana hulpe botez fetita jpg
nunta smiley si gina pistol jpg
general 2 jpg
Eva Longoria, splendidă la Cannes, mai 2023, Getty (4) jpg
Salma Hayek la Cannes, mai 2023, Getty (1) jpg
Andie MacDowell la Cannes, 2023, Getty (3) jpg
Victoria și Beckham Screenshot 2023 04 19 at 19 45 16 png
Beyoncé și Tina Turner împreună pe scenă, în 2008, Getty (1) jpg
Heidi Klum la Cannes 2023, Getty (3) jpg
Tina Turner si Erwin GettyImages 471719398 jpg
Madalina Ghenea 1, Instagram (4) jpg
Oana Ioniță și Florin Budnaru
Bryan Adams, Diana Ross si Tina Turner Foto: Instagram
Tina Turner a murit  Foto: Profimedia