Regulament de participare “ Red passion for fashion”

13 octombrie, 2011

S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 21, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerţului Bucureşti sub nr.

Art.1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI “ Red passion for fashion”

Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 21, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14119/2006, CUI RO 18990288, având contul nr. cont bancar RO43 ABNA 4100 2641 0028 5338, deschis la RBS Bank WTC, Bucureşti Romania, înregistrată ca operator în evidenţele autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal, sub numărul 6363, reprezentată legal prin dna. VRÎNCIANU IONELA-CRISTINA, cetăţean român, domiciliată în mun. Tîrgovişte, jud. Dîmboviţa, str. Dinu Lipatti, nr. 1, bl. 39, sc. A, ap. 2, identificată cu C.I. seria DD nr. 520284 emisă de SPCLEP Tîrgovişte la data de 29.12.2010, CNP 2770111151772, în calitate de mandatară a dlui. IMRE PETRE LUDOVIC, cetăţean român, domiciliat înBucureşti, str. Varşovia nr. 1-3, etaj 1, ap. 2, sector 1, identificat cu C.I. seria II nr. 000022 emisă de I.N.E.P. la data de 24.08.2006, CNP 1620227400581, având funcţia de Director General al Societăţii, conform procurii autentificate sub nr. 1949/30.04.2010 de BNPA Dănăcică Mihaela Daniela şi Marinca Alexandra - Magdalena, cu sediul în Bucureşti, sector 1, prin notar public Marinca Alexandra – Magdalena,

Organizează în revista OK!, concursul “ Red passion for fashion” .

1.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”).

Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participanţii la concurs.

1.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

Art.2. DURATA CONCURSULUI

Concursul

se desfăşoară în perioada

Art 3. PREMIILE OFERITE

3.1. În cadrul concursului

va fi oferit premiu tinuta creata de designerul castigator şi o şedinţă foto profesională.

3.2. Valoarea totală a premiilor este de 4.321 lei.

Art. 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Concursul se va desfăşura în revista OK, ediţiile din 7 octombrie, 21 octombrie, 4 noiembrie şi 18 noiembrie, începand cu data de 7 octombrie 2011. Votarea se va incheia pe 1 decembrie. Extragerea câştigătorului se va face în data de 5 Decembrie. Câştigătorul va fi publicat în revista OK! din data de 16 Decembrie.

4.2. In fiecare din ediţiile revistei OK! din perioada 7 octombrie – 18 noiembrie inclusiv vor fi prezentaţi câte 2 designeri români. Fiecare designer a creat o rochie inspirată din cea a unei vedete de la Hollywood, iar ţinuta va fi îmbrăcată de o vedetă autohtonă şi votată prin SMS la numărul de telefon 1399. Valoarea unui SMS este de 0.30 euro cenţi, TVA inclus. Pentru a vota participanţi trebuie să trimită prin SMS numele intreg al designerului preferat.

4.3. Extragerea se va face din lista participanţilor înscrişi la concurs pe perioada de desfăşurare a acestuia, in data de 5 decembrie.

4.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica, în caz de necesitate data tragerii la sorţi, cu notificare prealabilă, păstrând numărul şi valoarea maximă a premiilor anunţate iniţial.

4.5. După extragerea, în mod aleatoriu, a numelui participanţilor şi verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare castigatorul va fi sunat si anuntat.

Art 5. ACORDAREA PREMIILOR

5.1 Câstigătorul poate suna pentru revendicarea premiilor la numărul de telefon 021/407.54.74 sau 0372.130.376 de luni până vineri între orele 9:00 – 18:00. Data limită de revendicare a premiilor este în termen de 15 de zile de la publicarea numelui in revista.

5.2. Pentru a intra în posesia premiului câştigătorul trebuie să vină la sediul organizatorului cu actul de identiate CI/BI şi să semneze proces verbal pentru predarea-primirea premiului, iar pentru cei care sunt din alte localităţi să trimita pe faxul organizatorului: 021-407 76 78, copia de buletin.

5.3. Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

5.4. Câştigatorul va semna pe lângă procesul verbal de primire a premiului şi un acord cu organizatorul în care îşi pot exprima sau nu consimţământul pentru ca fotografiile sau imaginea lor, să fie/să nu fie folosite de către SC Adevărul Holding SRL, în scopuri publicistice şi/sau publicitare, de marketing, în diverse materiale tipărite (publicaţii, etc ), audio, video (site-urile societăţilor, etc).

5.5. Premiile se vor acorda la sediul organizatorului din şos. Fabrica de Glucoză nr. 21, sector 2, clădirea Conect, Bucureşti.

5.6. În cazul în care, până la data de 30 decembrie 2011, câştigătorul publicaţi în revista sau pe site nu semnează procesul verbal cu organizatorul, acesta va pierde premiul, premiile astfel neacordate nefăcând obiectul unei noi trageri la sorţi.

6.1. Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului se află în formă completa, pe site-ul www.okmagazine.ro . De asemenea va putea fi consultat gratuit în întregime la sediul organizatorului specificat la art.1.

Art. 7. VALOAREA PREMIILOR / TAXE SI IMPOZITE

7.1. Valoarea premiilor este brută.

7.2. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizată. Impozitul pentru premiile în produse ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Organizator. Impozitul pentru premiile în bani ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Câştigător, acesta fiind reţinut câştigătorului din suma câştigată. Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei 600 lei, pentru fiecare premiu.

Orice alte obligaţii de natură fiscala sau de alta natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusiva a câştigătorilor.

7.3.Organizatorii se obliga să nu acorde contravaloarea în alte obiecte sau în bani a premiilor oferite la acest concurs, acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

ART. 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

8.1. Prin participarea la concursul

participanţii pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.

8.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate, cu exceptia persoanelor implicate în organizarea loteriei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

8.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, număr de telefon, email.

8.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa public numele participanţilor câştigători şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8.5. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

8.6. De asemenea, organizatorul informeaza participanţii că beneficiază de drepturile prevazute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către SC ADEVĂRUL HOLDING SRL.

8.7. În contextul celor mai sus menţionate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

  • Dreptul de acces la date
  • Orice persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, la

cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

de date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Sus printr-o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

cerere şi în mod gratuit:

operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop.

vizata va inainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi si de posta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.7.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere si de a obţine:

a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum competent profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

b. reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ,

c. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevazute la lit. a).

8.7.4.2. Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

a. decizia este luată în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfacută sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apararea propriului interes legitim;

b. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încalcate.

de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

reclamantul. Cererea de chemare in judecată este scutită de taxa de timbru.

situatia în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere in justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.

consimtământul expres şi neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/sa nu fie facută publică şi să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tiparite, audio, video pentru promovarea concursului.

Dispoziţiile Legii 677/2001 înregistrată sub 6363 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Regulament de Concurs.

Art. 9. DREPTUL LA PARTICIPARE– Participanţi minori şi persoane lipsite de capacitate juridică

9.1. Nu este permisă participarea la concurs al minorilor şi a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu.

9.3. Angajaţii trustului de presă Adevărul Holding, cei ai SC Media Promovalores SRL, ai Adevărul Distribuţie, Adevărul Digital Media, Foto Adevărul, Mediasoft Comunicare, Satiricon, Tipomedia, Editura Historia, Mediatim, Westipo International, Standard Press Distribution, şi cei ai Adevărul SA, soţul/soţia, rudele şi afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora, precum şi distribuitorii de presă autorizaţi nu pot participa la acest concurs.

Art. 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

legislaţiei în vigoare,

intermediul site-ului

.

concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Art.11. LITIGII

11.1. Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 21, sector 2, Bucureşti până la data de 30 decembrie 2011 sau la numărul de telefon 021/407.54.74 sau 0800.800.111. Reclamaţiileulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

11.2. Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

Art. 12. ALTE PREVEDERI

12.1. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru a cere alte detalii despre concurs sunaţi la numărul de telefon 0372.130.372 sau 0800.800.111, tarif normal.

12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adiţional scris şi va fi anunţată pe site-ul

.

S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L.,Recente pe Ok! Magazine

Selena Gomez la Cannes, GettyImages (1) jpg
Jennifer Lopez Ben Affleck profimedia 0874627890 jpg
Melania Trump si Donald Trump la absolvirea lui Barron Trump   profimedia 0873899269 jpg
Kevin Costner și Hayes Costner, Profimedia (1) jpg
Carla Bruni la Cannes 2024   GettyImages 2153558078 jpg
Anca Lungu si sotul Harry Arampatzis la Cannes la premiera Trei kilometrin pana la capatul lumii   Alex Rosu (3) jpg
CRBL instagram jpg
Sarah Jessica Parker, Profimedia (2) jpg
Ben Affleck și Jennifer Lopez, Getty Images (4) jpg
Bridgerton, GettyImages (1) jpg
Jennifer Lopez și Ben Affleck, Bennifer, Getty (1) jpg
FotoJet Hailey jpg
Naomi Campbell la Cannes profimedia 0873394238 jpg
Brooke Shields în 2024, Profimedia (1) jpg
Maia Morgenstern, nou film (2) jpeg
Elizabeth Hurley, GettyImages (1) jpg
FotoJet Cannes 1 zi jpg
FotoJet Măruță jpg